LECTURA DIVENDRES 4/5/18: 1 CRÒNIQUES 8 i LLUC 5:11


Divendres 4 de Maig

1ª Cròniques 8
Benjamí va ser el pare de Bela, el seu primogènit; d'Aixbel, el segon; d'Ahrah, el tercer; de Nohà, el quart, i de Rafà, el cinquè. Fills de Bela: Adar, Guerà, Abihud, Abixua, Naaman, Ahóah, Guerà, Xefufan i Huram. Fills d'Ehud, caps de llinatge que habitaven a Gueba i van ser deportats a Manàhat: Naaman, Ahià i Guerà, pare d'Uzà i d'Ahihud, que els va fer deportar.
Xaharaim, després d'haver-se divorciat de les seves dones Huixim i Baarà, va tenir fills a la plana de Moab amb Hódeix, la seva altra dona, que li donà Jobab, Sibià, Meixà, Malcam, 10 Jeús, Saquià i Mirmà. Aquests fills seus van ser caps de llinatge. 11 Amb Huixim havia tingut Abitub i Elpàal. 12 Fills d'Elpàal: Éber, Mixam i Xèmed, que va edificar Onó i Lod, amb les seves rodalies.
13 Berià i Xema, caps de llinatge dels habitants d'Aialon, van fer fugir els habitants de Gat. 14 Fills de Berià: Ahió, Xaixac, Jeremot, 15 Zebadià, Arad, Éder, 16 Micael, Ixpà i Johà. 17 Fills d'Elpàal: Zebadià, Meixul·lam, Hizquí, Hèber, 18 Ixmerai, Izlià i Jobab. 19 Fills de Ximí: Jaquim, Zicrí, Zabdí, 20 Elienai, Sil·letai, Eliel, 21 Adaià, Beraià i Ximrat. 22 Fills de Xaixac: Ixpan, Éber, Eliel, 23 Abdon, Zicrí, Hanan, 24 Hananià, Elam, Anetotià, 25 Ifdeià i Penuel. 26 Fills de Jeroham: Xamxerai, Xeharià, Atalià, 27 Jaareixià, Elià i Zicrí. 28 Aquests eren els caps de llinatge, segons les seves genealogies, que habitaven a Jerusalem.
29 El fundador de Gabaon habitava en aquesta ciutat amb la seva dona, que es deia Maacà. 30 El seu primogènit era Abdon, i després venien Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab, 31 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot. 32 Miclot va ser el pare de Ximà. També aquests vivien a Jerusalem, amb els seus parents.
33 Ner va ser el pare de Quix; Quix, de Saül, i Saül, de Jonatan, de Malquixua, d'Abinadab i d'Eixbaal. 34 El fill de Jonatan era Merí-Baal, i Merí-Baal va ser el pare de Micà. 35 Els fills de Micà foren Piton, Mèlec, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz va ser el pare de Jehoadà; Jehoadà, d'Alèmet, d'Azmàvet i de Zimrí; Zimrí, de Mossà; 37 Mossà, de Binà; Binà, de Rafà; Rafà, d'Elassà, i Elassà, d'Assel. 38 Assel va tenir sis fills, que es deien Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests eren fills d'Assel. 39 Fills d'Éixec, germà d'Assel: Ulam, el primogènit; Jeuix, el segon, i Elifèlet, el tercer. 40 Els fills d'Ulam eren homes valents, tiradors d'arc. Van tenir molts fills i néts: cent cinquanta en total.
Tots aquests van ser els descendents de Benjamí.


¿Tu precio? Lucas 5: 11
Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir.

Creo que es muy cierta la afirmación que todo ser humano tiene su precio. Esto se pone claramente de manifiesto cuando Jesús no confronta con la invitación a seguirle. Para hacerlo de forma efectiva todos nos encontramos con la realidad de que existe un precio que debemos pagar si nos tomamos en serio esa propuesta y decidimos seguirla. En ocasiones, no sé si de forma consciente o inconsciente, pensamos que debemos hacer como los apóstoles, dejar trabajo y familia para dedicarnos a la vida religiosa de forma completa. Ese tipo de llamado, que sin duda el Señor ofrece a algunas personas, puede servirnos para enmascarar los precios que cada uno de nosotros debemos pagar si deseamos ser agentes de restauración y constructores del Reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene su precio; para algunos puede ser un cambio de prioridades, de los valores operativos con los que nos movemos, de relaciones, de estilos de vida ¡En fin, cada uno conoce muy bien aquello que debe dejar para seguir a Jesús!

Además dado el carácter dinámico de la experiencia humana puedo afirmar que hay y habrán nuevos retos que exigirán el pago de nuevos peajes en nuestro seguimiento del Maestro. Cuando me convertí tenía 16 años; en aquel momento el precio que me pidió Jesús fue uno. Ahora, conforme voy creciendo, madurando y evolucionando se presentan nuevas realidades que deben de ser sometidas de nuevo al señorío de Jesús.

Dado el carácter dinámico de tu vida ¿Qué precio o precios te está pidiendo Jesús en estos momentos? ¿Qué respuesta debes darle?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada