LECTURA DIJOUS 8/3/18: 1 REIS 4-5 i MATEU 1:18-25


Dijous 8 de Març

1ª Reis 4-5
4
El rei Salomó era el sobirà de tot Israel. Aquests eren els alts càrrecs de la seva cort: Azariahu, fill de Sadoc, sacerdot; Elihóref i Ahià, fills de Xixà, cancellers; Jehoixafat, fill d'Ahilud, cronista; Benaiahu, fill de Jehoiadà, general en cap de l'exèrcit; Sadoc i Abiatar, sacerdots; Azariahu, fill de Natan, cap dels governadors; Zabud, fill de Natan, sacerdot i home de confiança del rei; Ahixar, cap del palau reial, i Adoram, fill d'Abdà, que dirigia els treballs públics.
Salomó tenia dotze governadors sobre tot Israel, que subministraven els queviures per al rei i l'administració reial. A cada un li pertocava de proveir durant un mes de l'any. Els seus noms eren els següents: El fill d'Hur, que s'estava a la regió muntanyosa d'Efraïm. El fill de Dèquer s'estava a Macàs, a Xaalbim, a Bet-Xèmeix i a Elon de Bethanan. 10 El fill d'Hèssed, a Arubot; tenia Socó i tota la comarca d'Héfer. 11 El fill d'Abinadab tenia tota la serralada de Dor; la seva dona era Tafat, filla de Salomó. 12 Baanà, fill d'Ahilud, tenia Tanac, Meguidó i tot Bet-Xean, que és tocant a Saretan, sota de Jizreel, és a dir, des de Bet-Xean fins a Abel-Meholà i fins passat Jocneam. 13 El fill de Guèber s'estava a Ramot-Galaad; tenia els Poblets de Jaïr, fill de Manassès, a Galaad; tenia també el districte d'Argob, a Basan: seixanta grans ciutats amb muralles i portes amb forrellats de bronze. 14 Ahinadab, fill d'Idó, s'estava a Mahanaim. 15 Ahimaas, a Neftalí; també aquest s'havia casat amb una filla de Salomó, Bassemat. 16 Baanà, fill d'Huixai, tenia els territoris d'Aser i Zabuló. 17 Jehoixafat, fill de Parúah, tenia el territori d'Issacar. 18 Ximí, fill d'Elà, el de Benjamí. 19 Guèber, fill d'Urí, s'estava al país de Galaad, la terra de Sehon, rei dels amorreus, i d'Og, rei de Basan. A més, hi havia un governador per al país de Judà.
20 La població de Judà i Israel era tan nombrosa com els grans de sorra de la vora de la mar. Menjaven, bevien i eren feliços.

5
Salomó era sobirà de tots els reialmes que hi havia des del riu Eufrates fins al país dels filisteus i fins a la frontera d'Egipte. Tots van ser tributaris i vassalls seus mentre ell visqué. Els queviures que Salomó rebia cada dia eren trenta càrregues de flor de farina i seixanta de farina ordinària, deu vedells grassos, vint vedells de pastura i cent moltons, a més dels cérvols, les gaseles, els cabirols i l'aviram engreixat. Ell dominava tot el territori a l'occident del riu Eufrates, des de Tifsah fins a Gaza. Tots els reis d'aquesta banda del riu eren vassalls seus, i ell estava en pau amb tots els països del voltant. Mentre va viure, la gent de Judà i d'Israel, des de Dan fins a Beerxeba, estigué segura, cadascú sota la seva parra i sota la seva figuera. Salomó tenia en els seus estables quatre mil tirs de cavalls, i les dotacions dels seus carros de guerra arribaven a dotze mil homes.
Cada un dels seus governadors subministrava un mes a l'any els queviures per al rei Salomó i tota l'administració reial. S'encarregaven que no faltés res. Cada un d'ells, segons les instruccions rebudes, portava l'ordi i la palla per a les bèsties de tir a l'indret on el rei es trobava.
Déu va concedir a Salomó una saviesa i una intel·ligència molt grans, i uns coneixements tan vastos com la sorra de la vora de la mar. 10 La saviesa de Salomó superava la de tots els habitants de les terres d'orient i d'Egipte. 11 Era el més savi de tots els homes: més que Etan, l'ezrahita, més que Eman, Calcol i Dardà, fills de Mahol. La seva anomenada arribava a totes les nacions veïnes. 12 Va pronunciar tres mil proverbis i fou l'autor de cinc mil càntics. 13 Va tractar de les plantes, des del cedre del Líban fins a l'hisop que creix a les parets. Va tractar dels animals que caminen, dels que volen, dels que s'arrosseguen per terra i dels que neden. 14 Venia a escoltar la saviesa de Salomó gent de tots els països, de part de tots els reis de la terra.


Jesús. Sus nombres. Mateo 1: 18-25
18 El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant. 19 Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. 20 Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:
--Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. 21 Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
22 Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: 23 La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel , que vol dir «Déu amb nosaltres».
24 Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa. 25 No hi havia tingut relacions conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús.

En el breve pasaje que va desde el versículo 18 hasta el 25 aparecen reflejados dos nombres otorgados a Jesús, "Dios salva" y "Dios con nosotros". En el mundo hebreo el nombre es mucho más que la palabra que sirve para distinguir a unos individuos de otros. Pretendía expresar el carácter y la esencia de la persona y, con frecuencia, su misión, su llamado. No es casual que cuando Dios tome la decisión de hacerse ser humano escoja muy bien los nombres por los cuales será reconocido. Los dos antes mencionados nos hablan acerca de su carácter y su misión. 

Dios salva. Jesús es conocido entre nosotros como el Salvador. En ocasiones hemos limitado su papel salvador única y exclusivamente a la vertiente espiritual. Tiene todo el sentido porque uno de los errores que hemos cometido es pensar que la salvación es un tema espiritual; pero no es así. Nuestra rebelión contra Dios y su autoridad afectó a todas las dimensiones de la experiencia humana y no únicamente a la espiritual. Ciertamente que el pecado rompió nuestra relación personal con Dios; pero no es menos cierto que nos rompió internamente, rompió nuestras relaciones con otros seres humanos y también fracturó nuestra relación con la creación de Dios. El pecado ha afectado a mi humanidad en su totalidad y, consecuentemente, la salvación a de afectar igualmente a todas las dimensiones de mi experiencia humana. La salvación ha de ser integral, puesto que integral fue la caída del ser humano. Cierto que existe una dimensión espiritual en la misma, pero el trabajo salvador de Jesús va más allá de lo meramente espiritual, es algo absoluta y totalmente holístico. Por eso Jesús es el nuevo Adán, el prototipo de una nueva humanidad, el hombre nuevo, el hermano mayor de una nueva estirpe. Dios nos salva para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, semejantes a Jesús. Él vino para que pudiéramos ser lo que nunca hubimos dejado de ser.

Dios con nosotros. Al pensar en este segundo nombre de Jesús venían a mi mente muchos versículos de las Escrituras: "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin", "No os dejaré ni os desampararé", "No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros". Si es asombroso que Dios haya decidido compartir con nosotros la experiencia humana, no lo es menos que haya tomado la decisión de hacer de nuestros cuerpos su templo y su morada. Jesús, Dios con nosotros, vive en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Eso tiene serias implicaciones. Nunca estamos solos; no importa lo duras y difíciles que puedan ser las experiencias por las que pasamos, Él está con nosotros y, como ya mencioné anteriormente, puede entender porque ha experimentado la realidad de ser humano. Él nunca se desentiende de nosotros, está con nosotros.

Piensa en la salvación desde la perspectiva integral ¿Ha sido redimida tu vida interior, tus relaciones, tu trato con la creación del Señor o tu experiencia de salvación ha quedado relegada única y exclusivamente a la dimensión espiritual?


¿Qué circunstancias o experiencias estás viviendo que hacen necesario que experimentes a Jesús, Dios con nosotros?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada