LECTURA DILLUNS 30/4/18: 1 CRÒNIQUES 4 i JOAN 8:12


Dilluns 30 d’Abril

1ª Cròniques 4
Fills de Judà: Peres, Hesron, Carmí, Hur i Xobal. Reaià, fill de Xobal, va ser el pare de Jàhat, i Jàhat, d'Ahumai i de Làhad. Aquests van ser els clans dels soraïtes.
Jizreel, Ixmà i Idbaix van donar origen a la població d'Etam. La seva germana es deia Asselelponí. Hur va tenir també Penuel, fundador de Guedor, i Ézer, fundador d'Huixà. Tots aquests van ser els fills d'Hur, primogènit d'Efrata i fundador de Betlem.
Aixhur, fundador de Tecoa, tingué dues dones: Helà i Naarà. Naarà li va donar Ahuzam, Héfer, Temní i Ahaixtarí. Aquests van ser els fills de Naarà. Helà fou mare de Sèret, Sóhar i Etnan.
Cos fou el pare d'Anub i Sobebà, i l'avantpassat dels clans d'Aharhel, fill d'Arum. Jabés era més important que els seus germans, i la seva mare li va posar aquest nom perquè exclamà: «L'he donat a llum sofrint!» 10 Jabés va fer aquesta petició al Déu d'Israel: «Si veritablement em beneeixes, engrandeix el meu territori, ajuda'm i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi.» Déu li va concedir el que li havia demanat.
11 Quelub, germà de Xuhà, va ser el pare de Mehir; Mehir, d'Eixton, 12 i Eixton, de Bet-Rafà, Passéah i Tehinnà, fundador de la ciutat de Nahaix. Aquests van ser els homes de Recà.
13 Fills de Quenaz: Otniel i Seraià. Fills d'Otniel: Hatat i Meonotai. 14 Meonotai va ser el pare d'Ofrà, i Seraià, de Joab, el fundador de Gueharaixim, anomenada així perquè els d'aquest lloc eren artesans.
15 Fills de Caleb, fill de Jefunnè: Irú, Elà i Nàam. Elà va ser el pare de Jehal·lelel i de Quenaz.
16 Fills de Jehal·lelel: Zif, Zifà, Tirià i Assarel.
17 Fills d'Ezrà: Jèter, Mèred, Éfer i Jalon. Jèter fou el pare de Miriam, Xammai i Ixbah, fundador d'Eixtemoa. 18 Mèred es va casar amb Bitià, que era egípcia i filla del faraó, i amb ella tingué Jèred, fundador de Guedor, Hèber, fundador de Socó, i Jecutiel, fundador de Zanóah. 19 Amb la seva altra dona, Odià, germana de Nàham, va tenir aquests dos fills: el pare de Queilà, el garmita, i Eixtemoa, el maacatita.
20 Fills de Ximon: Amnon, Rinnà, Benhanan i Tilon. Fills d'Ixí: Zohet i Benzohet.
21 Fills de Xelà, fill de Judà: Er, fundador de Lecà, Ladà, fundador de Mareixà, i els clans que produeixen els teixits de lli fi a Betaixbea. 22 Xelà també fou l'avantpassat de Joquim i de la gent de Cozebà, de Joaix i de Saraf, que dominaren Moab i després van tornar a Betlem; es tracta de fets molt antics. 23 Eren terrissers, que habitaven a Netaïm i Guederà, prop del rei, i estaven al seu servei.
24 Fills de Simeó: Nemuel, Jamín, Jarib, Zèrah i Xaül. 25 Descendents de Xaül: Xal·lum, Mibsam i Mixmà. 26 Els de Mixmà van ser: Hammuel, Zacur i Ximí. 27 Ximí va tenir setze fills i sis filles; però els seus germans no van tenir gaires fills i tots els seus clans no van ser tan nombrosos com els de Judà. 28 Vivien a Beerxeba, Moladà i Hassar-Xual, 29 Bilhà, Èssem, Tolad, 30 Betuel, Hormà, Siclag, 31 Betammarcabot, Hassar-Sussim, Betbirí i Xaaraim. Aquestes eren les seves ciutats fins al regnat de David. 32 A més tenien quatre pobles: Etam, Enrimmon, Toquen i Aixan, 33 i tots els altres pobles al voltant d'aquelles ciutats fins a Bàal. Aquests eren els llocs on vivien.
Registre dels seus clans: 34 Meixobab, Jamlec, Joixà, fill d'Amassià, 35 Joel, Jehú, fill de Joixibià, que era fill de Seraià, fill d'Assiel, 36 Elioenai, Jaacobà, Jeixohaià, Assaià, Adiel, Issimiel, Benaià, 37 Zizà, fill de Xifí, que era fill d'Al·lon, fill de Jedaià, fill de Ximrí, fill de Xemaià. 38 Aquests que han estat designats pels seus noms eren els caps dels clans; els seus llinatges van ser tan nombrosos 39 que arribaren a la vora de Guedor, fins a la banda oriental de la vall, buscant pasturatges per al seu bestiar. 40 Hi van trobar pasturatge abundant i bo, i la regió era espaiosa, tranquil·la i segura. Abans hi havien viscut els camites. 41 En temps d'Ezequies, rei de Judà, aquests que han estat esmentats en el registre van entrar a la regió i van destruir els seus campaments i també els meünites que hi havia, i els van exterminar, fins al punt que, dels antics habitants, no en queda rastre en el present. S'hi van quedar a viure, doncs, en lloc d'ells, perquè hi havia pasturatges.
42 Cinc-cents d'ells, descendents de Simeó, van anar a les muntanyes de Seïr, comandats per Pelatià, Nearià, Refaià i Uziel, fills d'Ixí. 43 Van destruir la resta dels fugitius d'Amalec i han viscut allí fins al dia d'avui.


Jesús. Luz. Juan 8: 12
Jesús els tornà a adreçar la paraula. Els digué:
--Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.

Del mismo modo que el agua y el pan, la luz es un elemento esencial para la vida humana. Entiendo que cuando Jesús habla acerca de ella se está refiriendo a la luz solar pues la eléctrica carecía de existencia en aquellos momentos. Los ritmos de la vida durante siglos han estado marcados por el sol. La oscuridad limitaba considerablemente las posibilidades de realizar cualquier tipo de tarea y en muchos lugares significaba la inseguridad total. La historia nos cuenta que tras la puesta del sol las calles de la antigua Roma, la capital del imperio mundial, se volvían totalmente intransitables a causa de la violencia que imperaba con la oscuridad. Así mismo la luz es precisa para que determinados procesos químicos puedan llevarse a cabo en los organismos vivos. No podría existir ningún tipo de vida sin luz.

Cuando pienso acerca de la luz veo que tiene dos vertientes: Una que podríamos llamar positiva y la otra, por describirla de alguna manera, negativa. Tratemos la primera de ellas. La presencia de la luz nos permite ubicarnos y orientarnos. Nos da perspectiva y una comprensión de lo que hay a nuestro alrededor. Provee también de seguridad. Todos hemos experimentando las sensaciones asociadas a la oscuridad e incluso el miedo que puede producir encontrarnos en un lugar donde carecemos de luz para poder hacernos una idea de la situación. Todo parece indicar que la oscuridad tiene la capacidad de despertar en muchos de nosotros miedos ancestrales e incluso irracionales. Todo cambia cuando no hay luz. Yo mismo he experimentado la inmensa diferencia que significa llegar a un país extranjero que desconoces en la noche o hacerlo durante el día. Las sensaciones son totalmente diferentes. 

Jesús afirma ser la luz del mundo y, consecuentemente, aquel que le sigue no andará en tinieblas. Cuando Jesús hace semejante afirmación lo visualizo como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Su luz me da un punto de referencia, me alerta de los peligros a mi alrededor y, a la vez, me permite orientarme en la dirección correcta. Personalmente preciso de todos esos ingredientes a fin de poder manejar mi propio proyecto vital. En medio de entornos tremendamente convulsos y cambiantes es urgente e imprescindible tener esas referencias que le permiten a uno mantenerse orientado en la dirección correcta. Muchas veces parecemos los zombies de la película "The walking dead", simplemente moviéndonos mecánicamente de un lugar a otro, rodeados de muchos similares a nosotros, pero sin un propósito claro ni definido. No es de extrañar que experimentemos en nuestras vidas muchas de las sensaciones asociadas a la falta de luz y que ya he mencionado anteriormente. Por eso preciso de Jesús y la vertiente positiva de la luz. Lo necesito para ver la realidad, para hacerme una idea de dónde estoy y hacia dónde debo ir. Es indispensable para tener perspectiva y claridad. Un poco de luz, por pequeña que sea su intensidad, cambia por completo las cosas.


¿De qué formas prácticas puedes aplicar a tu vida esta gran verdad de que Jesús es la luz del mundo?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada